MoldCredit ca Companie cu responsabilitate sociala, promovand valorile nationale in societate, a participat in calitate de partener al Festivalului International “Generatia Centenar” in perioada 15-16 septembrie 2018 la Centrul Cultural “Vatra”, eveniment consacrat Centenarului Marii Uniri.

MoldCredit este onorata de a participa in calitate de partener-sponsor al acestui Festival, scopul caruia este de a conserva, a perpetua si a promova valorile romanesti si de a scoate in evidenta diversitatea si traditiile comune, care stau la baza unitatii istorice, lingvistice si culturale a acestui neam.

Obiectivele de baza a acestui eveniment este de a oferi punti de legatura intre autoritatile publice locale, precum si mediul cultural, social si antreprenorial din Romania si Republica Moldova.

Administratia Intreprinderii Mixte Organizatie de Microfinantare “MoldCredit” SRL

mai departe

Extras din Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență ,,beneficiari contractuali” (în continuare Regulament)

 1. I.       Operatorul de date cu caracter personal

 

 1. 1.     Compania Î.M. O.M. „Moldcredit” S.R.L cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, sec. Centru, str. Ismail, 33, ap. 701, în continuare operator de date cu caracter personal.

 

 1. II.                Termenii utilizați în prezentul Regulament au următoarea semnificație:

creare de profiluri – înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenența socială, datele privind starea de sănătate sau viața sexuală, precum și cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrângere sau sancțiunile contravenționale;

subiect al datelor cu caracter personal – este orice persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie că este centralizată, descentralizată ori repartizată după criterii funcționale sau geografice;

marketingul direct -  prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de oferire a produselor și ofertelor personalizate în dependență de preferințele subiectului de date cu caracter personal;

operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituție ori organizație care, în mod individual sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislația în vigoare;

persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică și subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele și pe seama operatorului, pe baza instrucțiunilor primite de la operator;

terț – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decât subiectul datelor cu caracter personal, decât operatorul ori persoana împuternicită de către operator și decât persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

pseudonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

Autoritatea responsabilă – se are în vedere Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

marketing direct (prospectare comercială) – metoda de distribuție a produselor și serviciilor în care sunt utilizate concepte, tehnici și instrumente de marketing, inclusiv prin intermediul poștei, serviciilor de comunicații electronice sau al altor servicii de expediere, concretizate într-un demers orientat direct către subiectul de date cu caracter personal, urmărind generarea unei reacții cuantificabile a acestuia.

 1. III.             Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

 1. 2.     În cadrul acestui sistem de evidență sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, prenumele, tipul actului, seria și numărul, data eliberării, oficiul de care a fost eliberat, termenul de valabilitate, data și locul nașterii, IDNP, cetățenia, adresa de domiciliu/reședința, ocupația, datele bancare, semnătura, telefon, date de contact, email, numele, prenumele, adresa de domiciliu, IDNP, telefon, numărul, seria și perioada de valabilitate a buletinului fidejusorului, alte date necesare raportului juridic.
 2. 3.     Este interzisă colectarea altor categorii de date cu caracter personal în scopurile prevăzute de prezentul Regulament, care nu rezultă expres din legislația în vigoare.
 3. 4.     Colectarea altor categorii de date cu caracter personal în scopurile prevăzute de prezentul Regulament, poate avea loc doar în cazul realizării unui drept al subiectului de date cu caracter personal sau ale intereselor legitime ale operatorului de date cu caracter personal.

 

 1. IV.             Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 

 1. 5.     Prelucrarea informației cu accesibilitate limitată în acest sistem de evidență este efectuată în scopul prestării serviciilor, raportarea către organele de control și supraveghere, precum și efectuarea altor obligații ce rezultă în contextul raporturilor juridice.
 2. 6.     Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către operatorul de date cu caracter personal în temeiul contractului de prestare a serviciilor sau la cererea de a beneficia de anumite servicii, doar în scopurile expres prevăzute de legislație.
 3. 7.     Nu se admite prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri, decât dacă subiectul de date cu caracter personal nu și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, spre exemplu în scop de marketing direct.

 

 1. V.                Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 1. 8.     Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în temeiul consimțământului subiectului de date sau în baza unei prevederi legale.
 2. 9.     Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul furnizării serviciilor de marketing direct, realizat prin oferirea informațiilor promoționale, ofertelor personalizate sau programelor de reduceri, sau operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care nu rezultă din raporturile contractuale, se va efectua doar în baza consimțământului subiectului de date încheiat adițional.
 3. 10.           Necesitatea existenței consimțământului pentru prelucrarea datelor se referă și la situațiile în care datele cu caracter personal sunt colectate de la alți subiecți decât cei vizați în scop de marketing direct.
 4. 11.           Consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal va fi colectat pentru fiecare situație specifică care nu este acoperită de raportul contractual. Oferirea consimțământului pentru astfel de prelucrări este opțională și nu poate influența volumul și calitatea raporturilor prestabilite inițial.  Consimțământul nu poate fi oferit și retras retroactiv.
 5. 12.           În scopul încheierii contractului de prestare a serviciilor sau executării acestuia, la cererea subiectului de date, în calitate de temei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal servește raportul juridic declanșat sau încheiat.
 6. 13.           Nu se va încheia un consimțământ separat dacă datele sunt colectate direct de la client (prin intervievarea/chestionarea față în față sau prin telefon, sau datele vor fi înregistrate în sistem prin interfața web nemijlocit de către utilizator), în cazul:

a)      acțiunilor necesare înaintea încheierii contractului ce se referă la perfectarea anchetei pe pagina www.moldcredit.md  sau prin intermediul unei adresări la linia verde, perfectarea și examinarea anchetei, întocmirea contractului;

b)       activităților indispensabile executării contractului care se referă la ținerea evidenței clienților sau persoanelor care intenționează contractarea serviciilor, oferirea suportului față de serviciile prestate,  precum și alte aspecte de ordin civil care rezultă din raporturile juridice încheiate.

 

 1. VI.             Destinatarii datelor cu caracter personal

 

 1. 14.           Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

a)      persoanele împuternicite de către operator;

b)      subiectul de date sau reprezentantul său legal;

c)      organele de control la solicitarea acestora.

 1. 15.           Transmiterea către alte persoane terțe este interzisă.

 

 1. VII.          Drepturile subiecților de date cu caracter personal

 

 1. 16.           Dreptul la informare – constă în dreptul de a fi informat înainte de a fi colectate și prelucrate datele cu caracter personal cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
 2. 17.           Dreptul de acces la date – constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sânt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.
 3. 18.           Dreptul de intervenție - constă în obținerea în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a informațiilor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.
 4. 19.           Dreptul de opoziție – constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.
 5. 20.           Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – constă în posibilitatea de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date care a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate destinate să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
 6. 21.           Dreptul la justiție – constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în  drepturile lezate.

 

 1. VIII.        Cookie-urile

 

 1. 22.           Operatorul de date prelucrează două tipuri de cookie-uri: pe sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau la închiderea aplicației (browserului web).
 2. 23.           Cookie-urile în sine nu solicită și nu sunt alăturate altor informații adiționale care ar putea duce la identificarea vizitatorilor neînregistrați.
 3. 24.           La terminarea sesiunii de internet, modulele cookie de sesiune sunt șterse automat.

 

 

mai departe

Cu prilejul aniversarii a 7 ani de activitate a Organizatiei de Microfinantare “MoldCredit” SRL, din numele Conducerii Companiei, vreau sa aduc sincere multumiri tuturor clientilor nostri fideli, salariatilor, care reprezinta cel mai valoros capital al Companiei, pentru rezultate remarcabile si activitate prodigioasa, contributie in dezvoltarea afacerilor mici si mijlocii in Republica Moldova.

De-a lungul anilor, MoldCredit incadrandu-se plenar si responsabil in activitatea de microfinantare, a reusit sa creeze o echipa profesionista, unita, cu valori multidimensionale, care de rand cu inclusiunea promovarii produselor sale de creditare prin filialele din tara, a creat o baza importanta de clienti (persoane fizice, gospodarii casnice si agenti economici) demonstrand capacitate de crestere durabila bazata pe incredere reciproca, flexibilitate in administrarea finantarilor, produse creditare in conditii foarte avantajoase si maxima transparenta atat in relatia Companie-client, cat si la capitolul Guvernarii Corporative.

Totodata, Conducerea Companiei felicita si exprima gratitudine Asociatilor sai si Partenerilor de dezvoltare (DLC, Banci Comerciale, Companii de asigurari si alti creditori) pentru suport si implicare cu daruire intru dezvoltarea activitatii de microfinantare din Republica Moldova in parteneriat cu MoldCredit, cu urari de multa sanatate, succese in activitatea dvoastra, bunastare si realizari frumoase pe viitor.

La Multi Ani!

Cu respect si recunostinta,

Gheorghe URSU

Presedinte al Intreprinderii Mixte Organizatia de Microfinantare “MoldCredit” SRL

23.08.2017

 

mai departe

Stimati vizitatori !

IM OM “MoldCredit” SRL anunta, ca pe data de 29.04.2016 a avut loc Adunarea Generala Anuala a Asociatilor in cadrul careia au fost examinate si aprobate toate chestiunile de pe ordinea de zi si anume:

1. Darea de seamă anuală a Consiliului Societăţii şi aprobarea bilanţului Societăţii pentru anul financiar 2015;

 

2. Raportul anual al Preşedintelui Societăţii pentru anul financiar 2015;

 

3. Repartizarea beneficiului pentru anul financiar 2015 şi formarea capitalului de rezervă al Societăţii;

 

4. Dezvoltarea extensiva (teritoriala) a Societatii. Deschiderea reprezentantei Societatii pe parcursul anului 2016;

 

5. Privind alegerea membrilor Consiliului Societatii pentru anii 2016-2017;

 

6. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia pentru anul financiar 2016;

 

7. Cu privire la modificarea Statutului Societatii.

        Modificarea Statutului Societatii tine de suplimentarea genurilor de activitate cu unul nou  -  activitate de bancassurance ce reprezinta:in baza mandatului acordat de catre asigurator, suntem in drept sa incheiem, in numele si din contul asiguratorului, contracte de asigurare cu tertii conform conditiilor stipulate in contractul de mandat!!!

Administratia IM OM “MoldCredit” SRL

 

 

mai departe

La finele anului financiar 2015, Consiliul MoldCredit(in continuare Companie) a aprobat Strategia de dezvoltare a Companiei pentru anii financiari 2016-2017.

Aceasta Strategie de dezvoltare reprezinta o platforma importanta prin care Compania isi propune sa atinga urmatoarele obiective strategice, printre principalele fiind:

1. Mentinerea pozitiei de piata, cu tendinte clare de crestere moderata, prin valorificarea avantajelor competitive ale Companiei si a oportunitatilor pietei de microfinantare;

2. Asigurarea cresterii portofoliului de clienti, portofoliului de imprumuturi si a bazei de resurse atrase in limitele de crestere medie a sectorului de microfinantare din Republica Moldova;

3. Asigurarea rentabilitatii capitalului la nivel ce depaseste nivelul ratei inflatiei anuale din tara, inclusiv pe contul dezvoltarii diversificate a afacerii, optimizarii cheltuielilor operationale, sporirii eficientei subdiviziunilor teritoriale ale Companiei, dezvoltarii canalelor alternative de vanzari;

4. Dezvoltarea relatiilor cu organizatiile financiare locale si internationale in vederea atragerii de resurse financiare suplimentare;

5. Administrarea prudentiala a riscurilor si a procedurilor de control intern cu scopul protejarii profitabilitatii si eficientizarea procesului de recuperare a imprumuturilor neperformante;

6. Asigurarea cresterii productivitatii muncii, inclusiv prin selectarea personalului calificat, perfectionarea continua si motivarea salariatilor;

7. Dezvoltarea moderata a retelei de subdiviziuni teritoriale si promovarea produselor si imaginii Companiei, s.a.

Administratia IM OM “MoldCredit” SRL

Ianuarie 2016

mai departe

Pe data de 11.08.2015, MoldCredit a semnat un Acord nou de recreditare in cadrul Proiectului de Ameliorare a Competitivitatii, faza II, mijloace circulante(PAC 2 R) cu Ministerul Finantelor al Republicii Moldova si Directoratul Liniei de Credit.

In cadrul acestui acord resursele financiare vor fi acordate agentilor economici care dispun de proiecte de finantare eligibile si care desfasoara activitate economica orientata spre exporturi. Rata dobanzii la moment constituie 11 % anual la resursele in lei moldovenesti(MDL).

Detalii despre proiect veti putea primi in Oficiul Central al MoldCredit cu adresa or. Chisinau, str. Ismail,33, of.701

tel. de contact:0 22 548 835; 0 22 500 242 sau la nr. de telefon GSM:069 238 171

mai departe

www.infotag.md/interview-ro/207873/

din 24.08.2015

mai departe

Mult stimati Asociati si Parteneri de dezvoltare ai MoldCredit!,

Dragi clienti si angajati ai Companiei!,

Cu ocazia aniversarii a 5 ani de activitate a MoldCredit, conducerea Companiei aduce calde si sincere felicitari tuturor care au stat la inceputurile activitatii financiare a MoldCredit, cu urari de multa sanatate, prosperare, credinta si puteri in realizarea tuturor dorintelor.

Totodata, transmitem tuturor Asociatilor Companiei, Partenerilor de dezvoltare (in special Directoratului Liniei de Credit, EuroCreditBank, Energbank, Comertbank, GraweCarat Asigurari, MoldAuditing s.a.), clientilor fideli ai Companiei si altor parteneri de colaborare – mesajul de recunostinta deplina, confidenta profunda si atitudine respectuoasa pentru implicare nemarginita si consacrare deplina in sustinerea proiectelor de dezvoltare a afacerilor mici si mijlocii din Republica Moldova, tinta activitatii MoldCredit, menite sa contribuie la crearea noilor locuri de munca in sectorul rural, dezvoltarea infrastructurii la sate, imbunatatirea conditiilor de trai si de munca a gospodariilor casnice si intreprinderilor mici si mijlocii, astfel contribuind la “ruperea lantului” cercului vicios al saraciei.

Deasemenea, le multumesc tuturor celora care colaboreaza cu Compania noastra pentru daruire de sine si consacrare indeletnicirii activitatii de microfinantare pe care o desfasoara MoldCredit pe parcursul a 5 ANI incepand cu 23 August 2010.

Asi mentiona principalele etape de dezvoltare si realizari ale Companiei:

- Septembrie 2010 – este acordat primul imprumut;

- Decembrie 2010 – activele totale au atins valoarea de 600 000 EUR;

- Februarie 2011 – Compania devine membru deplin al Centrului de Microfinantare din Europa Centrala si de Est(MFC);

- August 2011 – activele totale au depasit valoarea de 1 000 000 EUR;

- Septembrie 2012 – Compania semneaza cu Directoratul Liniei de Credit  Acordul privind Linia de Credit pentru sustinerea sectorului IMM si de microfinantare;

- Noiembrie 2012 – Compania semneaza cu GraweCarat Asigurari Acordul de parteneriat privind promovarea culturii asigurarii produselor financiare;

- Decembrie 2012 – finalizam anul financiar cu active totale care depasesc 2 000 000 EUR;

- Ianuarie 2013 – incepem activitatea de agent bancassurance;

- Decembrie 2014 – Compania incheie anul financiar cu un portofoliu de peste 300 de clienti;

- Crearea unei echipe profesioniste de angajati – capital esential al Companiei.

Stimati prieteni!

Aceste performante nu ar fi fost posibil de realizat fara aportul Asociatilor care s-au implicat plenar in reglementarea si supravegherea activitatii Companiei, inclusiv in aplicarea in practica a guvernantei corporative si transparentei decizionale. Deasemenea, mentionez aportul fiecarui angajat, care pe parcurs au demonstrat ca suntem o echipa profesionista, integra, care se dedica cu pasiune indeletnicirii activitatii noastre si abordeaza responsabil fiecare client a Companiei.

Asi vrea sa mentionez in special atitudinea binevoitoare si ingaduinta de care dau dovada partenerii nostri de dezvoltare in procesul de colaborare reciproc-avantajos de finantare a proiectelor eligibile si cu impact socio-economic al clientilor nostri.

La final asi mentiona unele obiective strategice ale Companiei pe termen scurt si mediu:

- mentinerea pozitiei de piata cu tendinte clare de crestere; asigurarea cresterii portofoliului de clienti si de credite cu cel putin valoarea medie pe sistem; asigurarea cresterii reale a capitalului; gestionarea prudentiala a riscurilor si a procedurilor de control intern; asigurarea productivitatii inalte a muncii; dezvoltarea intensiva si extensiva a Companiei.

Stimati Domni/Doamne !

Va multumesc ca sunteti alaturi de noi si beneficiati de produsele Companiei noastre.

Va asteptam cu drag in toate filialele IM OM “MoldCredit” SRL

Cu respect,

Gheorghe URSU

Presedinte al MoldCredit

 

mai departe

Onorati vizitatori, Stimati clienti!

Cu prilejul aniversarii a trei ani de activitate a Organizatiei de Microfinantare IM OM “MoldCredit” SRL, doresc sa aduc multumiri clientilor nostri pentru parteneriatul reciproc-avantajos si durabil stabilit, pentru participarea la realizarea misiunii de baza a Companiei noastre, de sporire a accesului la finantare pentru business-ul mic prin acordarea de credite si alte produse financiare pentru crearea si dezvoltarea afacerilor mici, noi locuri de munca si imbunatatirea conditiilor de trai.
Astazi, MoldCredit este o companie financiara bine cunoscuta pe piata financiar-creditara a Republicii Moldova, care acorda un spectru larg de produse financiare(credite,asigurari de bunuri, s.a.) pentru dezvoltarea sectorului rural al tarii.
Pe parcursul a trei ani de activitate, MoldCredit si-a sporit familia de clienti de pana la 200(persoane fizice si juridice), iar portofoliul de credite a atins cifra de 3 (trei) milioane de USD. Compania este una profitabila si a reusit sa-si largeasca reteaua de pana la 3 unitati(filiale si reprezentante la Chisinau, Balti si Comrat).
Gama de produse si servicii ale Companiei, inclusiv resursele financiare din fondurile internationale foarte avantajoase obtinute de la Directoratul Liniei de Credit sunt expuse pe pagina virtuala a Companiei(www.moldcredit.md).
In incheiere, aduc sincere felicitari cu urari de sanatate si prosperare fondatorilor Companiei, corpului managerial, colaboratorilor si desigur Partenerilor nostri de dezvoltare, dorindu-le mult succes.

Cu profund respect,

Gheorghe URSU
Presedinte al IM OM “MoldCredit” SRL

mai departe