Împrumutul “RÎNDUNICA”

Împrumuturi investiţionale pentru dezvoltarea afacerilor, acordate persoanelor juridice sau fizice (întreprinderi individuale, gospodării ţărăneşti, ş.a.)
Rată avantajoasă
  • Descriere
  • Documente
Beneficiari eligibili: Persoane juridice sau întreprinderi individuale
Destinația împrumutului: Investiţii în afaceri
Suma împrumutului: Mai mult de 1 000 000 lei
Termen maxim: 36 luni
Rata dobânzii: Rată variabilă, calculată la soldul împrumutului
Rambursarea împrumutului: Conform graficului individual
Plata dobânzii: Lunar
Gaj: 150% din suma împrumutului
Comision: 2-3% din suma împrumutului
Documente privind solicitarea împrumutului 1. Cerere de solicitare a împrumutului (extrage modelul în .doc sau .pdf)
2. Procesul-verbal al organului de decizie al debitorului ce include: solicitarea împrumutului, depunerea averii în gaj si împuternicirea persoanei responsabile cu dreptul de semnatura a documentelor;
3. Statutul solicitantului si/sau documentele de constituire
4. Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor si Organizatiilor
5. Licente de activitate, autorizatii si certificate care confirma înlesniri;
6. (pentru societati pe actiuni): - Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului – în cazul în care Consiliul este organul de decizie de solicitare a împrumutului, SAU - Extrasul din Registrul actionarilor, eliberat de Registratorul independent – în care Adunarea generala a actionarilor este organul de decizie de solicitare a împrumutului
7. Copiile buletinelor de identitate ale persoanelor cu functii de conducere ale debitorului;
Documentele privind situatia financiara a solicitantului 8. Rapoartele financiare trimestriale si anuale, cu stampila Departamentului Statistica
9. Declaratiile cu privire la venituri
10. Descifrarea activelor si pasivelor
11. Descifrarea creantelor si datoriilor
12. Scrisori de la banci privind rotatiile în conturile curente
Documente privind afacerea care necesita finantata 13. (în cazul împrumuturilor investitionale) Business-planul activitatii întreprinderii, conform modelului MoldCredit (extrage in .doc sau .pdf) şi/sau argumentarea tehnico-economica (în cazul împrumutului pentru completarea capitalului circulant) a proiectului sau a afacerii comerciale;
Contracte ale solicitantului 14. Contracte cu furnizori de materie prima, marfuri, servicii
15. Contracte de comercializare a productiei, serviciilor, efectuare a lucrarilor
Documente privind gajul 16. Documentele ce confirma dreptul de proprietate a solicitantului asupra gajului şi alte documente aferente gajului, conform listei
Dupa caz por fi solicitate alte documente, în dependenta de statutul juridic sau de domeniul de activitate al solicitantului împrumutului